Bjäre Entreprenads historia

Bjäre Entreprenad grundades på Bjärehalvön år 1999 av Jonas Börjesson. Företaget drevs från början som enskild firma. Jonas var ambitiös och målinriktad och arbetade heltid som anläggare på Skanska och i sitt eget företag på kvällar och helger. 2002 hade Bjäre Entreprenad en tillräckligt stor kundstock för att Jonas skulle våga ta steget och bli företagare på heltid och i januari 2003 avslutade Jonas sin anställning på Skanska och har sedan dess drivit företaget på mer än heltid.

2008 ombildades Bjäre Entreprenad till ett aktiebolag och Jonas anställde sin första medarbetare, en duktig anläggare. Nu gick det minst dubbelt så fort och företaget växte sig snabbt större.

Bjäre Entreprenad påbörjade sin tillväxtresa och under 2009 och 2010 anställdes ytterligare en anläggare och två stensättare. 2011 växte Bjäre Entreprenad ur hemma-kontoret och verksamheten flyttade in till Åkerslundsgatan i Ängelholm och den första tjänstemannen anställdes på Bjäre Entreprenad AB.

I dag är det drygt 65 medarbetare i bolaget och runt 15 medarbetare i systerbolaget Bjäre Markkonsult AB. Jonas Börjesson är den som ansvarar för den operativa driften och du möter honom dagligen ute i verksamheten för att värna kvalité och ordning samt stötta platscheferna. Och för att det är där han trivs bäst.

Grönt fält med en grusväg som går igenom den

Efter flera års slit regnade priserna över Bjäre Entreprenad, Jonas och hans anställda som bl a mottagit:

Årets Entreprenör 2012 belönades Jonas Börjesson (Bjäre Entreprenad AB) med Erik Paulssons pris: Årets Entreprenör.

Årets Gasellföretag 2013 -2014 och 2017 nominerades Bjäre Entreprenad AB av Dagens Industri som ett av Sveriges Gasellföretag.

Mästargasell 2019, delas ut av Dagens Industri till företag som blivit Gasellföretag tre gånger eller fler de senaste 20 åren.

Årets Företag 2019, Ängelholms kommun

Superföretag 2019, en utmärkelse som delas ut av Bisnode och Veckans Affärer och som mindre än en promille av Sveriges företag får.

 

Vision och affärsidé

vikenskolan-etapp-1-4

Visionen
Bjäre Entreprenad AB har en vision om att vara den ledande markentreprenören, med fokus på kvalité, säkerhet samt ordning och reda för kunder, leverantörer och medarbetare.

Affärsidén
Bjäre Entreprenad ABs affärside är att erbjuda markentreprenad med stort engagemang där tidsplaner, ordning och reda och kvalité kommer i första hand. Våra kunder ska uppleva prisvärda leveranser.

Målbild

 • 100% nöjda kunder/beställare.
 • att alltid leverera hög kvalité enligt utlovad tidsplan.
 • att alla arbeten ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • att upprätthålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet.
 • 100% motiverade medarbetare.

Arbetsplatsen

pplet-14

Våra mål är högt ställda, absolut, men inte på något vis omöjliga att nå. På alla Bjäre Entreprenad ABs arbetsplatser gäller ordning och reda. I våra arbetsbodar råder t ex skoförbud.

Arbetsmiljömål

 • Vi ska upprätthålla en bra, trygg och säker arbetsmiljö.
 • Vi ska inkludera arbetsmiljöarbetet i det vardagliga arbetet.
 • Våra mål är att fortsatt ha ett lågt antal sjukskrivningsdagar

Arbetsmiljö

Det är viktigt att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som förebygger risker och ohälsa. På Bjäre Entreprenad AB arbetar vi aktivt med arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågor:

 • Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt arbetsmiljölagstiftningen.
 • Vi arbetar för att förebygga skador och ohälsa på våra arbetsplatser.
 • Vi har som mål att ständigt förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Ohälsa och skador ska inte uppkomma pga dåligt arbetsmiljöarbete.
 • Alkohol och droger är förbjudet under arbetstid (eller tider på dygnet då intag av droger kan påverka arbetet). Medicin som kan påverka arbetsmiljön och säkerhet ska anmälas till arbetsgivaren.
 • Befintliga och uppkommande risker ska dokumenteras och analyseras löpande för att förebygga olyckor. Åtgärder ska dokumenteras.
 • Arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i det vardagliga arbetet i samarbete med alla anställda och inhyrda medarbetare.
 • Skyddsombud och medarbetare som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskap/utbildning så arbetet genomförs på ett professionellt sätt.

Kärnvärden

Våra tre kärnvärden är formade utifrån vår vision och hur väl vi lever upp till våra kärnvärden menar vi kommer att vara avgörande för hur vi kommer att lyckas i framtiden.

Ärliga: Ordet ärliga står för att vi på Bjäre Entreprenad AB alltid gör vårt bästa och är artiga och tillmötesgående mot beställare och övriga medarbetare. Vi är noga med att hålla utlovade tidsplaner och att alltid leverera i tid. Miljön är viktig och vi är noga med att hantera avfall på ett miljöriktig sätt.

Professionella: Ordet professionella betyder att vi på Bjäre Entreprenad AB i alla lägen agerar professionellt i så väl mötet med beställare och medarbetare som under utförandet/genomförandet av arbetet. Bjäre Entreprenad AB ska leverera yrkesskicklighet.

Hela och rena: Orden hela och rena står för att våra kläder, fordon, maskiner och redskap alltid ska vara hela och rena. Arbetsplatserna och våra bodar ska vara välstädade och genomsyras av ordning och reda. Ordning och reda på arbetsplatsen skapar dessutom en säker arbetsplats.

Kvalitetpolicy

Bjäre Entreprenad ABs mål är att i alla uppdrag uppnå rätt kvalitet. Rätt kvalitet för oss innebär:

 • att gällande laga ska följas i alla entreprenader.
 • att leverera fullt ut enligt byggherrens beställning och förväntning.
 • att skapa värde (kanske till och med mervärde) för såväl beställare som medarbetare och underentreprenörer.

Bjäre Entreprenad AB säkerställer rätt kvalitet genom vårt egenkontrollsystem som anpassas till respektive entreprenad. Alla avvikelser rapporteras i en avvikelserapport.

Rapportering av avvikelser
Samtliga medarbetare och inhyrd personal är ansvariga för att regler och policys följs.

 • avvikelser från företagets regler och policys rapporteras direkt till närmaste chef/arbetsledare eller skyddsombud.
 • alla avvikelser ska analyseras för att Bjäre Entreprenad aktivt ska kunna arbeta med att förbättra framtida arbetsplatser/entreprenader.

Trafiksäkerhet är viktigt

Bjäre Entreprenad arbetar för bästa trafiksäkerhet för både medarbetare och medtrafikanter.

 • Alla trafiklagar ska följas.
 • Vi använder inte mobiltelefon utan handsfree vid färd.
 • Alkohol eller droger accepteras inte i samband med arbete. Inte heller mediciner som påverka säkerheten på arbetsplatser eller i trafiken.
 • Vi följer alltid hastighetsbegränsningar, regler för laster, lastsäkring och bältesanvändning.
 • Vi anpassar oss alltid efter rådande förutsättningar i trafiken och visar hänsyn till övriga trafikanter samt uppträder som goda förebilder i trafiken.
 • Alla våra fordon ska vara trafiksäkra, servade, hela och rena.
 • Vi följer dokumentet krishantering vid en olycka i trafiken.
 • Trafikpolicyn ska vara väl förankrad hos medarbetare och inhyrd personal.
 • Trafiksäkerheten följs upp och utvärderas vid personalmöten. Vid behov utförs åtgärder för förbättringar.

Skriv något och tryck på "enter"